Prawo karne

 

Adwokat Stargard prawo karne.

Obrona interesów oskarżonego, jak i pokrzywdzonego. W sprawach karnych niezwykle ważne jest przygotowanie i zapoznanie ze wszystkimi aspektami sprawy już na pierwszych jej etapach. Zapewniamy pomoc prawną w dziedzinie prawa karnego nie tylko w Stargardzie. Zakres świadczonej pomocy prawnej dotyczy osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych, pokrzywdzonych.

 

Prowadzimy sprawy z zakresu:

  • prawa karnego (m.in. wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, kradzież,rozbój, fałszerstwo, udział w bójce lub pobiciu),
  • przestępstw i wykroczeń skarbowych (m.in. przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji),
  • wykroczeń (m.in. przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, przeciwko zdrowiu, przeciwko mieniu),
  • przestępstw i wykroczeń określonych w: ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i innych ustawach szczególnych.

na rzecz:

  • osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych (w tym nieletnich),
  • osób pokrzywdzonych przestępstwami, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych oraz powodów cywilnych.

na każdym etapie postępowania:

  • w postępowaniu przygotowawczym - m.in. przy zatrzymaniu, tymczasowym aresztowaniu, udziale w przesłuchaniach, czynnościach i posiedzeniach, wnioskach o dobrowolne poddanie się karze, warunkowe umorzenie lub umorzenie postępowania, sporządzaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosków o ściganie, subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia, pozwów adhezyjnych, itp.
  • w postępowaniu sądowym - m. in. poprzez obronę w toku postępowania pierwszoinstancyjnego i odwoławczego, sporządzanie środków zaskarżenia takich jak apelacje i zażalenia,
  • w postępowaniu wykonawczym – m.in. poprzez sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Z uwagi na szczególny charakter spraw karnych prosimy bez skrępowania dzwonić o każdej porze — każda godzina jest niezwykle istotna.