Windykacja należności

Windykacja należności Stargard.

Solidny dział windykacji, wspierany przez wysokiej klasy specjalistów. Biuro Kancelarii w Stargardzie profesjonalnie zajmuje się odzyskiwaniem wierzytelności. Proces windykacyjny jest rozłożony w czasie i składa się na niego szereg różnorodnych działań prowadzonych z wykorzystaniem odpowiednio dobranych narzędzi windykacyjnych.

1. Windykacja przedsądowa (polubowna).

 • windykacja telefoniczna i terenowa,
 • wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty,
 • negocjacje warunków spłaty wierzytelności z dłużnikiem,
 • pozyskanie informacji o majątku dłużnika. 

2. Windykacja sądowa i egzekucyjna.

 • ocena zasadności roszczeń,
 • gromadzenie niezbędnej dokumentacji procesowej,
 • sporządzenie i złożenie pozwów we właściwym Sądzie,
 • nadzór nad przebiegiem postępowania sądowego,
 • uzyskanie tytułu egzekucyjnego wraz z klauzulą wykonalności,
 • negocjacje warunków spłaty wierzytelności z dłużnikiem,
 • pozyskanie informacji o majątku dłużnika mające na celu ograniczenie kosztów egzekucyjnych, w razie konieczności sporządzenie i złożenie przed właściwym organem wniosku o zabezpieczenie roszczenia,
 • przygotowanie wniosku egzekucyjnego i skierowanie sprawy do wybranego organu egzekucyjnego, utrzymywanie kontaktu z organem egzekucyjnym oraz nadzorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego. 

3. Windykację po bezskutecznej egzekucji komorniczej.

Umorzenie postępowania egzekucjnego nie pozbawia wierzyciela możliwości dochodzenia swoich należności i nie zawsze świadczy o braku możliwości spłaty zadłużenia przez dłużnika. Może się zdarzyć, że egzekucja była prowadzona w złym kierunku, przez co dłużnikowi mogło udać się uniknąć spłaty zobowiązań. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przebiegu egzekucji, mogą Państwo zlecić Kancelarii weryfikację możliwości płatniczych dłużnika i ponowne wszczęcie postępowania egzekucjnego.


POSTĘPOWANIE KARNE
Pomagamy naszym Klientom w dochodzeniu należności w sprawach, w których doszło do wyłudzenia przez dłużnika lub osobę trzecią. Przygotowujemy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, nadzorujemy prowadzone postępowanie przygotowawcze.
Na etapie procesu karnego reprezentujemy Klienta jako oskarżyciela posiłkowego . W przypadku braku spłaty zobowiązania ( na skutek zgłoszonego wniosku o obowiązek naprawienia szkody na rzecz Klienta przez podejrzanego), podejmujemy dalsze czynności na drodze cywilnoprawnej zmierzających do wyegzekwowania należności.

POSTĘPOWANIE SPADKOWE
Pomagamy w odzyskaniu należności od spadkobierców dłużnika. Podejmujemy czynności zmierzające do ustalenia potencjalnych spadkobierców i ich danych adresowych. Inicjujemy postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku oraz prowadzimy nadzór nad jego przebiegiem. Dochodzimy należności od spadkobierców dłużnika na każdym etapie.

Podejmujemy się działań na każdym etapie procesu windykacyjnego, a windykacja wskazanych wierzytelności odbywa się wyłącznie w granicach obowiązujących przepisów prawa.