Aktualności

Lut 13

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) zajął stanowisko w sprawie nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w ramach podziału majątku po rozwodzie. Orzeczenie NSA jest istotne dla wszystkich cudzoziemców, którzy zamierzają nabyć udziały w nieruchomościach w Polsce w wyniku podziału majątku wspólnego.

Paź 12

Jak ustalić wartość mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym podczas podziału majątku byłych małżonków.

Obecnie powszechnym jest, że zakup własnego mieszkania następuje przy wsparciu kredytu hipotecznego. Niestety, gdy dochodzi do rozpadu małżeństwa, często powstaje problem, jak podzielić mieszkanie, jak ustalić jego wartość oraz, czy zaciągnięty kredyt ma w tym zakresie jakieś znaczenie.

 

Lis 16

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Zbliża się okres przedświąteczny, a wraz z nim szaleństwo zakupów. Wielu z nas, chcąc uniknąć tłumów w galeriach handlowych, decyduje się na zakupy on -line. Kwestie dotyczące zawierania tzw. umowy na odległość regulują przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Zbliża się okres przedświąteczny, a wraz z nim szaleństwo zakupów. Wielu z nas chcąc uniknąć tłumów w galeriach handlowych decyduje się na zakupy on -line.

 

Kwestie dotyczące zawieranie tzw. umowy na odległość regulują przepisy ustawy o ochronie praw konsumentów.

 

Jedną z negatywnych stron zakupów przez internet jest to, że w momencie zakupu nie możemy się zapoznać z towarem tak, jakbyśmy mogli to zrobić podczas zwyczajowo robionych zakupów.

 

Ustawodawca tą kwestię przewidział i zabezpieczył konsumenta wprowadzając aż 14 dniowy termin uprawniający kupującego do odstąpienia od umowy. Może to uczynić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Co więcej w orzecznictwie podkreśla się, że klauzule w umowach z przedsiębiorcami sprzedającymi towary na odległość nie mogą zamieszczać klauzul o treści: „towar musi być nowy, kompletny, nieotwierany, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany" (wyr. z 14.3.2013 r., XVII AmC 3546/12, klauzula Nr 4612, http://uokik.gov.pl/rejestr/).

Oznacz to tyle, że jeśli kupujemy ubranie to oczywiście możemy je przymierzyć, a następnie gdy okaże się, że nie odpowiada naszym oczekiwaniom po prostu zwrócić. Podobnie jest z innymi towarami.

 

Ciekawe jest też to, że z preambuły dyrektywy 2011/83/UE (motyw 37) wynika, że konsument powinien mieć możliwość przetestowania i sprawdzenia towarów, które nabył, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. W odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa konsumentowi powinno przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na potencjalny element zaskoczenia lub presję psychologiczną.

 

Aby poinformować sprzedające o chęci odstąpienia wystarczy złożyć oświadczenie o odstąpieniu poprzez wysłanie takiego pisma pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 

Odstąpienie od umowy nie może obciążać konsumenta kosztami, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie tj. koszty innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy, bezpośrednie koszty zwrotu i koszty świadczenia spełnionego do czasu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Cze 06

Prawo do informacji o stanie zdrowia pacjenta

Jednym z problemów, z którymi spotykają się osoby, których bliscy znajdują się w szpitalu, jest to kto i kiedy może uzyskać informację o stanie zdrowia pacjenta. Ustawa wskazuje dokładnie krąg osób którzy są uprawnieni do uzyskania takiej informacji. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania związane z tym problemem.

Maj 24

Temperatura w miejscu pracy

Za oknami robi się coraz cieplej, wręcz gorąco. Większość z nas spędza czas w ciągu dnia w pracy. Jaka temperatura pomieszczenia jest idealna do efektywnego wykonywania pracy, jaką temperaturę pomieszczeń pracy musi zapewnić pracodawca? Na to oraz kilka innych związanych z tym pytań postaramy się odpowiedzieć w krótkim artykule.

Maj 16

Zachowek

Często zdarza się, że spadkodawcy pozostawiają po sobie testament i w nim całość swojego majątku przepisują na rzecz określonej osoby. Inni członkowie najbliższej rodziny czują się wówczas pokrzywdzeni i chcieliby dochodzić swoich praw. Jak to zrobić? Czy zawsze mamy takie prawo?

Kwi 04

Rozwód

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi postępowania rozwodowego, poniżej umieściliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości w tego typu sprawach.

Sty 07

Co grozi kierowcy za brak prawa jazdy?

Zbliżający się majowy długi weekend dla wielu z nas wiąże się z bliższymi, bądź dalszymi wyjazdami. Dlatego też w kolejnym artykule postanowiliśmy odpowiedzieć na kilka pytań związanych z sytuacją braku dokumentów – jest to sytuacja, która zdarzyć się może każdemu, a z uwagi na fakt, że w weekend majowy na pewno będą wzmożone kontrole drogowe, warto wiedzieć, na co się możemy narazić.

Gru 22

W dniu 27 października 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Istotnym punktem tej ustawy jest uchylenie przepisów regulujących instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego w skrócie BTE.

Gru 01

Prawo pracy

Najistotniejsze zagadnienia prawne w związku z wchodzącymi w 2016 roku zmianami w prawie pracy (stan prawny na grudzień 2015 roku).

Paź 28

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które prowadzić będzie adwokat Małgorzata Zielińska- Kipieć specjalista z zakresu prawa pracy. Szkolenie organizowane jest przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. oraz Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Paź 28

W dniu 18 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych ustaw.