Nowe aspekty umów o prace w świetle najnowszych zmian w Kodeksie Pracy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które prowadzić będzie adwokat Małgorzata Zielińska- Kipieć specjalista z zakresu prawa pracy. Szkolenie organizowane jest przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. oraz Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracodawców oraz osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe z najnowszymi zmianami w prawie pracy w aspekcie umów o pracę oraz w aspekcie uprawnień rodzicielskich.


Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do dnia 3.11.2015 roku do godziny 12:00. Opłata za udział w szkoleniu wynosi 100 zł brutto od osoby. Szczegóły warunków uczestnictwa w szkoleniu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są do pobrania ze strony internetowej organizatora http://www.fpk.stargard.pl/.

Szkolenie odbędzie się w dniu 04.11.2015 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w Stargardzie Szczecińskim, ul. Pierwszej Brygady 35 lok. 208.

W cenie szkolenia organizator zapewnia:

 • materiały dydaktyczne;
 • materiały piśmiennicze;
 • serwis kawowy;
 • poczęstunek.

 

Szczegółowy harmonogram tematyczny szkolenia

BLOK 1 – Omówienie zmian ustawy Kodeks pracy dotyczących umów o pracę - zmiany wchodzące w życie w 2016 r.

1. Jakie rodzaje umów o pracę pozostaną w przepisach po zmianach?

 • Limitowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony
 • Czym się różnią nowe rozwiązania prawne od rozwiązań dotychczasowych? Limit 3 umów o pracę na czas określony;
 • Limit 33 miesięcy zatrudnienia na podstawie umowy lub umów na czas określony;
 • Z jaką chwilą umowa o pracę na czas określony przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony?
 • Czy przerwy w zatrudnieniu wpływają na zastosowanie nowych ograniczeń?
 • Zawarcie umowy na czas określony poza kodeksowymi limitami
 • Nowe obowiązki informacyjne nałożone na pracodawców zawierających umowy o pracę na czas określony.

2. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony.

 • Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony oraz umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa;
 • Jakie okresy zatrudnienia będziemy zaliczać do okresu, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia?

3. Umowa o pracę na okres próbny.

 • Zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny;
 • Czy strony będą mogły ponownie posłużyć się umową o pracę na okres próbny przy pracy tego samego rodzaju?
 • Czy po zawarciu umowy o pracę innego rodzaju strony będą mogły posłużyć się umową o pracę na okres próbny?

4. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

 • Możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.
 • W jakich sytuacjach dopuszczalne będzie zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • W jaki sposób sformułować oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia;

5. Przepisy przejściowe.

 • Jak stosować nowe przepisy do umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów?
 • Jak potraktować umowy o pracę na czas określony jeżeli w dniu wejścia w życie nowych przepisów przekroczony zostanie limit czasowy 33 miesięcy?
 • Jak liczyć okres zatrudnienia u danego pracodawcy w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony? 

BLOK 2 – Uprawnienia rodzicielskie w stanie prawnym obowiązującym od 2016 r.


1. Urlop macierzyński i rodzicielski w nowym stanie prawnym.

 • Zmiany w zasadach korzystania z urlopu macierzyńskiego;
 • Uchylenie dodatkowych urlopów macierzyńskich;
 • Nowe zasady dotyczące udzielania i podziału urlopu rodzicielskiego na części;
 • Możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego;
 • Termin wykorzystania urlopu rodzicielskiego;
 • Wniosek i termin na złożenie wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego;
 • Podział urlopu rodzicielskiego pomiędzy rodzicem posiadającym status pracownika a rodzicem, który nie posiada takiego statusu;
 • Możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego w tym samym terminie przez oboje rodziców w przypadku podziału urlopu na części;
 • Możliwość łączenia pracy z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego;
 • Proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego o okres wykonywanej pracy;
 • Wniosek i termin przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego w przypadku adopcji;
 • Dokumenty niezbędne dla udzielenia urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

2. Zmiany w urlopach ojcowskich.

 • Podział urlopu ojcowskiego na części;
 • Wydłużenie okresu wykorzystania urlopu ojcowskiego;
 • Termin złożenia wniosku o urlop ojcowski.
 • 3. Nowe zasady udzielania urlopów wychowawczych
 • Maksymalny okresie wykorzystania urlopu wychowawczego;
 • Termin złożenia wniosku;
 • Podziału urlopu wychowawczego na części;
 • Ochrona trwałości stosunku pracy w przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

4. Nowe zasady udzielania zwolnienia z tytuły opieki nad dzieckiem do 14 roku życia.

 • Wymiar godzinowy zwolnienia od pracy;
 • Możliwość podział zwolnienia na części.

5. Wdrożenie nowych rozwiązań prawnych.

 • Pracownik korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w dniu wejścia w życie nowych przepisów;
 • Pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego w dniu wejścia w życie nowych przepisów;
 • Pracownik korzystający z urlopu wychowawczego w dniu wejścia w życie nowych przepisów.