Korzystne dla spadkobierców zmiany w prawie spadkowym.

W dniu 18 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych ustaw.

Na skutek zmian zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące dziedziczenia długów spadkowych. Bez wątpienia najważniejszą zmianą wynikającą z ww. ustawy jest zmiana sposobu przyjęcia spadku. Przed wejściem w życie powyższej ustawy brak jakiegokolwiek oświadczenia ze strony spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku skutkował przyjęciem jego w tzw. prosty sposób, co oznaczało nieograniczoną odpowiedzialność za długi spadkodawcy. Aktualnie nie złożenie takiego oświadczenia w wyznaczonym terminie oznacza przyjęcie spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca będzie odpowiadał za długi spadkowe tylko co do wartości ustalonego w wykazie albo w spisie inwentarza stanu czynnego spadku – do wartości aktywów. Termin do złożenia oświadczenia to 6 m-cy od momentu dowiedzenia się przez spadkobiercę o tytule swojego powołania (nie mylmy z momentem śmierci spadkodawcy, albowiem w praktyce nie zawsze jest tak, że spadkobiercy dowiadują się o swoim powołaniu do spadku jednocześnie z momentem rzeczywistego otwarcia spadku). Nowością jest również możliwość złożenia przez spadkobiercę, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu wykazu inwentarza przed sądem lub notariuszem, wyłącza to obowiązek korzystania z usług komornika do dokonania takiego spisu. Co istotne, nowych przepisów nie stosujemy do spadków otwartych (moment śmierci spadkodawcy) przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. przed 18 października 2015 r.

 

Stan prawny na 28-10-2015 r.

Uwaga:
Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku wątpliwości prawnych prosimy o umówienie wizyty w Kancelarii.