Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego.

W dniu 27 października 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Istotnym punktem tej ustawy jest uchylenie przepisów regulujących instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego w skrócie BTE.

Bankowy tytuł egzekucyjny to dokument stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która dokonała z nim czynności bankowej np. udzielenia kredytu. Przykładowo jeżeli kredytobiorca nie wywiązywał się z zawartej z bankiem umowy kredytu bank wystawiał BTE, któremu klauzule wykonalności nadawał sąd i wówczas stanowił on podstawę do wszczęcia egzekucji.

Na mocy powyższej ustawy zmieniającej banki przestaną mieć uprzywilejowaną pozycję wobec klientów w aspekcie dochodzenia swoich roszczeń. Aktualnie w tym celu będą musiały tak jak każdy inny przedsiębiorca wstąpić na drogę postępowania cywilnego.
Bankowe Tytuły Egzekucyjne, którym nadano klauzule wykonalności na podstawie przepisów dotychczas obowiązujących, zachowują swoją moc tytułu wykonawczego także po wejściu w życie ustawy zmieniającej.

Ustawa stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., w którym to stwierdzono o niezgodności art. 96 ust. 1 i art. 97 ust 1 ustawy prawo bankowe z art. 32 ust 1 Konstytucji RP. Ustawa zmieniająca wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

 

Stan prawny na 22-12-2015 r.

Uwaga:
Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku wątpliwości prawnych prosimy o umówienie wizyty w Kancelarii.