Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Zbliża się okres przedświąteczny, a wraz z nim szaleństwo zakupów. Wielu z nas, chcąc uniknąć tłumów w galeriach handlowych, decyduje się na zakupy on -line. Kwestie dotyczące zawierania tzw. umowy na odległość regulują przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Zbliża się okres przedświąteczny, a wraz z nim szaleństwo zakupów. Wielu z nas chcąc uniknąć tłumów w galeriach handlowych decyduje się na zakupy on -line.

 

Kwestie dotyczące zawieranie tzw. umowy na odległość regulują przepisy ustawy o ochronie praw konsumentów.

 

Jedną z negatywnych stron zakupów przez internet jest to, że w momencie zakupu nie możemy się zapoznać z towarem tak, jakbyśmy mogli to zrobić podczas zwyczajowo robionych zakupów.

 

Ustawodawca tą kwestię przewidział i zabezpieczył konsumenta wprowadzając aż 14 dniowy termin uprawniający kupującego do odstąpienia od umowy. Może to uczynić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Co więcej w orzecznictwie podkreśla się, że klauzule w umowach z przedsiębiorcami sprzedającymi towary na odległość nie mogą zamieszczać klauzul o treści: „towar musi być nowy, kompletny, nieotwierany, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany" (wyr. z 14.3.2013 r., XVII AmC 3546/12, klauzula Nr 4612, http://uokik.gov.pl/rejestr/).

Oznacz to tyle, że jeśli kupujemy ubranie to oczywiście możemy je przymierzyć, a następnie gdy okaże się, że nie odpowiada naszym oczekiwaniom po prostu zwrócić. Podobnie jest z innymi towarami.

 

Ciekawe jest też to, że z preambuły dyrektywy 2011/83/UE (motyw 37) wynika, że konsument powinien mieć możliwość przetestowania i sprawdzenia towarów, które nabył, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. W odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa konsumentowi powinno przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na potencjalny element zaskoczenia lub presję psychologiczną.

 

Aby poinformować sprzedające o chęci odstąpienia wystarczy złożyć oświadczenie o odstąpieniu poprzez wysłanie takiego pisma pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 

Odstąpienie od umowy nie może obciążać konsumenta kosztami, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie tj. koszty innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy, bezpośrednie koszty zwrotu i koszty świadczenia spełnionego do czasu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Jedną z negatywnych stron zakupów przez internet jest to, że w momencie transakcji nie możemy się zapoznać z towarem tak, jakbyśmy mogli to zrobić podczas zwyczajowo robionych zakupów.

Ustawodawca powyższą kwestię przewidział i zabezpieczył konsumenta, wprowadzając aż 14 dniowy termin uprawniający kupującego do odstąpienia od umowy, który może to uczynić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy, licząc od dnia upływu terminu powyższego. Co więcej, w orzecznictwie podkreśla się, że klauzule w umowach z przedsiębiorcami sprzedającymi towary na odległość nie mogą zawierać treści: „towar musi być nowy, kompletny, nieotwierany, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany" (wyrok z dnia 14.3.2013 r., XVII AmC 3546/12, klauzula Nr 4612, http://uokik.gov.pl/rejestr/).

Przykładowo, jeżeli dokonujemy zakupu odzieży, to oczywiście możemy ją przymierzyć, a następnie, gdy okaże się, że nie odpowiada naszym oczekiwaniom, po prostu mamy prawo do jej zwrotu. Konsument powinien mieć możliwość przetestowania i sprawdzenia towarów, które nabył, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. W odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa konsumentowi powinno przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na potencjalny element zaskoczenia lub presję psychologiczną, którą bardzo często odczuwamy także w okresie przedświątecznym.

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć wg. wzoru podanego poniżej.
    
Odstąpienie od umowy nie może obciążać konsumenta kosztami, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie tj. koszty innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy, bezpośrednie koszty zwrotu i koszty świadczenia spełnionego do czasu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 

Stan prawny na 16-11-2016 r.

Uwaga:
Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku wątpliwości prawnych prosimy o umówienie wizyty w Kancelarii.

 

 


WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta

 

..........................................

..........................................

..........................................
nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY  ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy ….................... zawartej dnia .................... w związku z zakupem towaru/usługi ……………………………………………

 

..............................

podpis