Prawo i medycyna

Prawo do informacji o stanie zdrowia pacjenta

Jednym z problemów, z którymi spotykają się osoby, których bliscy znajdują się w szpitalu, jest to kto i kiedy może uzyskać informację o stanie zdrowia pacjenta. Ustawa wskazuje dokładnie krąg osób którzy są uprawnieni do uzyskania takiej informacji. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania związane z tym problemem.

Kto ma prawo uzyskać informację o stanie zdrowia pacjenta?


Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty – lekarz ma obowiązek udzielić informacji samemu pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu. W ramach wyjaśnienia przedstawicielstwo ustawowe nie wynika z umocowania określonej osoby, a jedynie z przepisów ustawy lub z orzeczenia sądu. I tak na przykład przedstawicielem ustawowym dziecka będą jego rodzice z mocy ustawy.

Jest możliwa sytuacja, że lekarz udzieli informacji innej osobie niż samemu pacjentowi czy przedstawicielowi ustawowemu, ale zgoda na udzielenie informacji  innej osobie musi zostać udzielona przez samego pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Lekarz nie ma obowiązku informowania o stanie zdrowia pacjentów, którzy nie ukończyli 16 roku życia, może ograniczyć ją jedynie do informacji potrzebnej dla prawidłowego przebiegu leczenia, oraz wysłuchują takiego pacjenta.

Co istotne, jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat, jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji to lekarz udziela informacji tzw. osobie bliskiej w rozumieniu przepisów o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. małżonkowi, krewnemu lub powinowatemu do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawicielowi ustawowego, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu (konkubent, konkubina) lub osobie wskazanej przez pacjenta.

 

Czego może dotyczyć informacja udzielna przez lekarza?


Informacja, którą udziela lekarz dotyczy stanu zdrowia pacjenta, ale również rozpoznania, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

 

Stan prawny na 06-06-2016 r.

Uwaga:
Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku wątpliwości prawnych prosimy o umówienie wizyty w Kancelarii.